Organisatorische Zaken

De VvE Het Emplacement is ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 01138336. Als bestuur moet men allerlei noodzakelijke zaken regelen, temeer omdat elk bestuurslid hoofdelijk aansprakelijk en verantwoordelijk is voor het beheer van alle gemeenschappelijke middelen. Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) worden belangrijke beslissingen genomen. De ALV geeft pas decharge aan het bestuur nadat men akkoord is gegaan met de vooraf aangeboden jaarrekening. Zo was het onze ALV die toestemming geven voor de kostbare en noodzakelijke anti-sliplaag. Voor de dagelijkse gang van zaken blijft het bestuur ten allen tijde verantwoordelijk voor de aan haar door de ALV gedelegeerde autoriteit. Zoals al eerder opgemerkt heeft de ALV een paar jaar geleden om moverende redenen besloten alle zaken van de VvE in eigen beheer te gaan doen. Of men alles in eigen beheer doet of een externe beheerder heeft in beide gevallen is en blijft het bestuur aansprakelijk. In de splitsingsakte,bij een notaris opgemaakt, ligt de juridische grondslag van het appartementsrecht verankerd, zoals de hoogte van de toegekende stem op de ALV.Hieronder staat een lijstje van zaken die voor onze VvE geregeld moeten zijn:

Verzekeringen

Glasverzekering
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Rechtsbijstandverzekering
Aansprakelijkheid Bedrijven
Opstalverzekering Gebouw

Financieel Beheer

Meerjarenonderhouds Begroting
Jaarlijkse Begroting
Boekhouding: online boekhouden en internetbankieren
Penningmeester en Boekhouder
Jaarrekening
Kascommissie en ALV

Financiële reserve

Maandelijkse VVE bijdragen van eigenaren
Onderhoud
Kluscommissie: lampen vervangen, onkruid wieden, putjes legen, enz.
Uitvoeren meerjarenonderhoudsplan met een daaraan gekoppelde meerjarenonderhoudsbegroting.
Jaarlijkse onderhoudscontracten: hydrofoor, vuilwaterpomp, riolering, electr. schuifhek, enz.
Incidenteel onderhoudscontracten
Handboek onderhoudsbedrijven

Reglementen

Splitsingsakte
Huishoudelijk Reglement

Bestuur

Periodiek of incidenteel vergaderen
Bijeenroepen ALV één of meerdere keren jaarlijks
Inspectie gebouw
Informatievoorziening leden: email, drukwerk, website
Dagelijks bestuur en toezicht