Beheer

Het bestuur is op de Algemene Leden Vergadering met algemene instemming gemachtigd het Financiëel en Technisch Onderhoud in eigen beheer te nemen. Er kunnen zodoende lopende en geplande zaken adequater worden behandeld en dit betekent tevens een kostenbesparing en een betere kostenbeheersing.

Het boekhoudig beheer wordt gedaan door onze administrateur en eventueel door de reserve boekhouder om continuïteit te waarborgen; beiden zijn leden van de VVE Het Emplacement. Het voordeel is, dat penningmeester(s) en administrateur altijd in de meest recente stand van zaken inzicht hebben en het bestuur op de hoogte houden.

Het bestuur regelt verder alle lopende zaken, bespreekt, financiële zaken, regelt incidenteel en gepland onderhoud via haar leveranciers en/of servicedienstverleners, steltde het Meerjaren Onderhouds Plan vast en daaraan gekoppeld de Meerjaren Jaren Onderhouds Begroting voor een periode van vijftien jaar, een jaarlijkse begroting, lopende juridische zaken, verzekeringen en/of taxatie van het gebouw of onlangs de organisatie van een noodzakelijk geachte beoordeling van de bouwkundige toestand van het gebouw door een onafhankelijk ingenieursbureau of de organisatie van een speciaal noodzakelijk geacht project zoals de aangebrachte anti-sliplaag op de galerijen. Verder zijn wij om moverende redenen lid van de Ver. Eigen Huis.

Verder is het bestuur verantwoordelijk voor de handhaving van het Huishoudelijk Reglement en de handhaving van de Statuten.

Ook is er een actieve kluscommissie in casu kleine reparaties actief (lampen vervangen, dakinspectie, kleine reparaties van bijvoorbeeld deurdrangers of andere incidenteel ontstane schades, onkruid verwijderen en onderhoud groenvoorziening, enz.). Verder organiseren we één maal per jaar een Himmeldei voor de algemene ruimten door vrijwilligers van ons appartementencomplex.

Gemiddeld elke anderhalve maand houdt het bestuur een vergadering voor lopende zaken en beheer. Minstens eenmaal per jaar is er een Algemene Leden Vergadering bij voldoende aanwezigheidsquotum van leden, waar belangrijke zaken aan de orde komen zoals de verantwoording voor de jaarrekening, waarbij de leden en de kascommissie de nodige decharge aan het bestuur hopen te kunnen verlenen. Over belangrijke voorstellen wordt uiteraard een stemming gehouden door de ledenvergadering.